ثبت شکایت و نارضایتی

هیچ نگرانی نداشته باشید. هزینهٔ پرداختی تا زمان رضایت شما، نزد ما امانت است.

مورد شکایت خود را ثبت کنید. پس از بررسی موضوع، با فاصلهٔ کم‌تر از یک روز با شما در تماس خواهیم بود. در مواردی که نیاز می‌بینید با تلفن‌های موجود در انتهای صفحه در تماس باشید.